Веносмил в капсулах — инструкция по применению

Инструкция по применению веносмила в капсулах, описание действия препарата, показания к применению капсул веносмила, взаимодействие с другими лекарствами, применение веносмила (капсулы) при беременности. Инструкции:
Торговое название: Веносмил
Международное название: Нет
Лекарственная форма: Капсулы 200 мг.
Показания к применению:
Атс классификация:
C Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
C05 Ангиопротекторы
C05C Капилляростабилизирующие средства
C05C A Биофлавоноиды
Фарм. группа:
Ангиопротекторы, Препараты, снижающие проницаемость капилляров, Биофлавоноиды. Гидросмин. Код АТХ:С05СА05.
Условия хранения: Хранить при температуре не выше 300С. Хранить в недоступном для детей месте!
Срок хранения: 5 лет. Не применять по истечении срока годности.
Условия продажи: По рецепту .
Описание: Твердые желатиновые капсулы № 1, корпус и крышечка оранжевого цвета. Содержимое капсул порошок желтого цвета.

Состав веносмила в капсулах

состав желатиновой капсулы №1: хинолиновый желтый E104, эритрозин E127, титана диоксид E171, желатин.
желатинді №1 капсуланың құрамы: хинолинді сары E104, эритрозин E127, титанның қостотығы E171, желатин.

Активное вещество веносмила

Одна капсула содержит: гидросмина 200.0 .
Бір капсуланың құрамында : гидросмин 200.0 .

Вспомогательные вещества в веносмиле

Одна капсула содержит: магния стеарат.
Бір капсуланың құрамында : магний стеараты.

Показания к применению капсул веносмила

 • облегчения симптомов, связанных с хронической венозной недостаточностью нижних конечностей (отеки и боль, ощущение тяжести в ногах)
 • симптоматическое лечение геморроя в фазе обострения.
 • аяқтардың созылмалы көктамыр жжеткіліксіздігімен байланысты симптомдарын жеңілдетуде (ісінуі және ауыруы, аяқтағы ауырлық сезімі)
 • өршу сатысындағы геморройды симптоматикалық емдеуде.

Противопоказания веносмила в капсулах

 • повышенная чувствительность к компонентам препарата
 • заболевания щитовидной железы
 • детский и подростковый возраст до 18 лет
 • препарат компоненттеріне жоғары сезімталдық
 • қалқанша без аурулары
 • 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерге

Побочные действия капсул веносмила

Часто:
 • боль в желудке, тошнота
 • трещины, зуд, сыпь
 • слабость, головная боль.
Жиі:
 • асқазанның ауыруы, жүрек айнуы
 • сызаттар, қышыну, бөртпе
 • әлсіздік, бас ауыруы.

Особые указания к применению

Беременность и период лактации.
Применение препарата в период беременности возможно только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода. Данных о проникновении препарата в грудное молоко нет, поэтому не рекомендуется его применять в период кормления грудью.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами
Не влияет.
Жүктілік және лактация кезеңі.
Препаратты жүктілік кезінде, егер анасы үшін күтілетін пайдасы ұрық үшін мүмкін болатын қауіптен асып түсетін жағдайда ғана қолдануға болады. Препараттың емшек сүтіне өтетіні туралы мәліметтер жоқ, сондықтан оны бала емізу кезінде қолдану ұсынылмайды.

Дәрілік заттың көлік құралдарын немесе аса қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері
Әсер етпейді.

Дозировка и способ применения

Препарат применяют во время еды, запивая водой. Взрослым (200 мг) три раза в день (каждые 8 часов.) по 1 капсуле. Длительность курса лечения - 3 месяца. При обострении геморроя назначают прием три раза в день (каждые 8 часов.) по 2 капсулы (400 мг). Длительность курса лечения- 3-4 недели.

Улучшение может наблюдаться на второй, третьей неделе лечения. Повторение проявлений симптомов болезни зависит от тяжести заболевания. Длительное применение препарата в течение 1-2 лет с перерывами в лечении 1-2 месяца, пациентам с хронической венозной недостаточностью или посттромботическим синдромом может быть рекомендовано каждые 3 месяца.
Препаратты ас ішу кезінде, сумен ішіп қабылдайды. Ересектерге (200 мг) күніне үш рет (әр 8 сағат сайын) 1 капсуладан. Емдеу курсының ұзақтығы - 3 ай. Геморрой өршігенде қабылдауды күніне үш рет (әр 8 сағат сайын) 2 капсуладан (400 мг) тағайындайды. Емдеу курсының ұзақтығы - 3-4 апта.

Жақсару емдеудің екінші, үшінші аптасында байқалуы мүмкін. Ауру симптомдары көріністерінің қайталануы аурудың ауырлығына байланысты. Препаратты 1-2 жыл бойы емдеуде 1-2 ай үзілістермен ұзақ уақыт бойы қолдануды созылмалы көктамыр жеткіліксіздігі бар немесе посттромбоздық синдромы бар емделушілерге әр 3 ай сайын ұсынуға болады.

Взаимодействие с лекарствами

Не известны .
Белгісіз .

Передозировка веносмилом в капсулах

Благодаря хорошей переносимости Веносмила возможность интоксикации практически исключена на практике, даже в случаях случайной передозировки.
Веносмилдің жақсы көтерімділігінің арқасында тәжірибеде уыттану мүмкіндігі тіпті, кездейсоқ артық дозаланған жағдайларда да іс жүзінде жоққа шығарылған.

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

После однократного перорального применения Гидросмина здоровым добровольцам было замечено, что кривая плазматических концентраций препарата по сравнению с временем имеет бифазный характер. Начальный пик наблюдается спустя 15 минут после применения и после этого начинает медленно снижаться. Спустя четыре часа после применения наблюдается новое повышение уровней, стабилизация достигалась между 5 и 8 часом после применения. После этого уровни плазмы снижались и спустя 24 часа после применения практически не обнаруживались.

Гидросмин выводится очень быстро, 90% дозы выводится в течение 48 часов. Основной путь выведения с калом (приблизительно 80% применяемой дозы выводится этим путем), на выведение с мочой приходится только 16-18%.
Гидросминді дені сау еріктілерге бір рет пероральді қолданғаннан кейін, препараттың плазмадағы концентрацияларының қисығы уақытпен салыстырғанда бифазалық сипатқа ие екені байқалған. Бастапқы шыңы қолданғаннан кейін 15 минуттан соң байқалады және содан кейін баяу төмендей бастайды. Қолданғаннан кейін төрт сағаттан соң деңгейлерінің жаңадан артқаны байқалады, тұрақтануы қолданғаннан кейінгі 5 және 8 сағат аралығында байқалады. Содан кейін плазмадағы деңгейлері төмендеген және қолданғаннан кейін 24 сағат өткен соң мүлдем анықталмаған.

Гидросмин өте жылдам шығарылады, дозасының 90%-ы 48 сағат ішінде шығады. Негізгі шығарылу жолы нәжіспен (қолданылған дозасының 80%-ға жуығы осы жолмен шығарылады), несеппен шығарылуының үлесіне тек 16-18% келеді.

Фармакодинамика

Действующее вещество Веносмила - гидросмин, который благодаря своей химической структуре, относится к группе флавонидов. Это стандартная смесь, которая состоит из 5 и 3’-моно-О-(β-гидроксиэтил)-диосмина и 5,3’-ди-О-( β-гидроксиэтил)-диосмина.

Механизм действия гидросмина полностью не изучен, но его можно связать с ингибированием деградации катехоламинов. Особенно через ингибирование катехол-О-метилтрансферазы. Несмотря на неясность механизма действия, можно выделить четыре основных фармакологических действия гидросмина:

а) действие на проницаемость (уменьшает капиллярную проницаемость, вызванную различными веществами, такими как гистамин, брадикинин и т.д.) и хрупкость капилляров (уменьшает хрупкость капилляров, вызванную неправильным питанием),

б) улучшает гемореологические свойства эритроцитов (увеличивая способность эритроцитов деформироваться и уменьшая вязкость крови),

в) действие на веномоторный тонус (вызывает постепенное и постоянное сокращение гладкой мускулатуры венозной стенки),

г) создает подходящие условия для улучшения лимфатической циркуляции. Гидросмин вызывает дилятацию лимфатических протоков и увеличение скорости лимфатической проводимости, таким образом улучшая лимфатический поток.

Веносмил улучшает клинические симптомы венозной периферической недостаточности (боль, ощущение тяжести, отек и т.д.), что достоверно отличается от действия плацебо. Без сомнения, действующее вещество этого препарата оказывает существенное действие на последствия венозного стаза, вызванного варикозной дилатацией сосудов нижних конечностей.
Веносмилдің әсер етуші заты - гидросмин, өзінің химиялық құрылымының арқасында флавонидтар тобына жатады. Бұл 5 және 3’-моно-О-(β-гидроксиэтил)-диосминнен және 5,3’-ди-О-( β-гидроксиэтил)-диосминнен тұратын стандартты қоспа.

Гидросминнің әсер ету механизмі толығымен зерттелмеген, бірақ оны катехоломиндердің деградациясын тежеумен байланыстыруға болады. Әсіресе катехол-О-метилтрансферазаны тежеу арқылы. Әсер ету механизмінің анық еместігіне қарамастан, гидросминнің төрт негізгі фармакологиялық әсерін бөліп қарауға болады:

а) қылтамырлардың өткізгіштігі (гистамин, брадикинин және т.б. сияқты түрлі заттардан туындаған қылтамырлардың өткізгіштігін азайтады) мен үзілгіштігіне әсері (дұрыс тамақтанбаудан туындаған қылтамырлардың үзілгіштігін азайтады),

б) эритроциттердің гемореологиялық қасиеттерін жақсартады (эритроциттердің деформациялану қабілетін арттыра отырып және қан тұтқырлығын азайта отырып),

в) веномоторлық тонусқа әсері (көктамыр қабырғасы тегіс бұлшықеттерінің біртіндеп және тұрақты жиырылуы),

г) лимфа айцналымын жақсарту үшін қолайлы жағдайлар туғызады. Гидросмин лимфа жолдарының дилятациясын және лимфа өткізгіштігі жылдамдығының артуын тудырады, осылайша лимфа ағынын жақсартады.

Веносмил көктамырлық шеткергі жеткіліксіздіктің (ауыру, ауырлық сезімі, ісіну және т.б.) клиникалық симптомдарын жақсартады, бұның плацебо әсерінен айтарлықтай айырмашылығы бар. Бұл препараттың әсер етуші заты аяқ қантамырларының варикоздық дилатациясынан туындаған көктамырлық стаз салдарларына айтарлықтай әсер ететініне күмән жоқ.

Упаковка и форма выпуска

По 10 капсул помещают в контурную ячейковую упаковку из фольги алюминиево- алюминиевой. По 6 контурных упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в картонную пачку.
10 капсуладан алюминийлі-алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға салады. 6 пішінді қаптамадан медицинада қолданылуы жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон пәшкеге салады.